سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات علوم اسلامی امام صادق(ع) 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
مراکز سپاه پاسداران استان قم 
مدرس 
 
 
دروس مختلف